เกี่ยวกับ โอทอปทาวน์

OTOPTOWN.COM เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดต่างๆทั่วไทย และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยมีระบบการซื้อ-ขาย แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปได้โดยตรงกับผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ และช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป นอกจากนี้เว็บไซต์ ยังได้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ข้อมูลศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และข้อมูลหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว